Founding Members

<a href=Madhish Parikh">

Madhish Parikh

Founding President
<a href=Pragya Pandey">

Pragya Pandey

Vice President
<a href=Parmeshwar ">

Parmeshwar

Vice President
<a href=Miral Patel">
<a href=Ravi Jani">

Ravi Jani

Treasurer
<a href=Janmesh Parikh">

Janmesh Parikh

Joint Secretary
<a href=Kamal Kumar Kar">

Kamal Kumar Kar

Founding Member